naglowek

 

2021-01-26     Lutosława, Normy, Pauliny    
Strona główna -> Wieści -dla członków Koła -> Regulamin Użyczenia Pojazdu

 Regulamin Użyczenia Pojazdu Osobowego

Będącego własnością Koła Łowieckiego „TUR” w Sierpcu

 

Postanowienia ogólne

1.      Właścicielem pojazdu marki Mercedes Benz Sprinter/ bus 9-cio osobowy jest Koło Łowieckie „TUR” w Sierpcu.

2.      Regulamin określa warunki i zasady użyczenia pojazdu dla członków , kandydatów i stażystów Koła  Łowieckiego „TUR” w Sierpcu.

3.      Celem ustalenia regulaminu jest ujednolicenie zasad korzystania z wyżej wymienionego pojazdu.

Szczegółowe zasady korzystania z busa

1.      Z busa mogą korzystać wszyscy członkowie Koła Łowieckiego „TUR” w Sierpcu (posiadający status członka macierzystego i niemacierzystego) oraz kandydaci i stażyści będący na liście członków i stażystów Koła. Osoba biorąca pojazd w użyczenie musi posiadać prawo jazdy pozwalające na kierowanie tym pojazdem.

2.      Osoba biorąca pojazd w użyczenie ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym i wizualnym pojazdu i w takim samym stanie  zwrócić pojazd osobie odpowiedzialnej za busa.

3.      Bus przygotowany do użyczenia ma mieć zatankowany pełen zbiornik paliwa i również z pełnym zbiornikiem ma być zwrócony osobie odpowiedzialnej za busa.

4.      Uszkodzenia pojazdu podczas użytkowania zawinione przez osobę korzystającą z busa mają być naprawione na jego koszt.

5.      Uszkodzenia podczas użytkowania niewynikające z winy użytkownika, będące wynikiem wyeksploatowania lub awarii, naprawiane będą na koszt Koła Łowieckiego „TUR” w Sierpcu.

6.      Osoba biorąca busa w użyczenie może korzystać z niego przewożąc siebie i najbliższą rodzinę. Bus ten nie może być wykorzystywany w celach zarobkowych.

7.      O użyczenie pojazdu należy się zwrócić do Zarządu Koła w formie pisemnej. O kolejności użyczenia będzie decydować pierwszeństwo zgłoszenia oraz niewykorzystywanie pojazdu przez Koło do celów np. polowania, dokarmiania zwierzyny lub załatwiania spraw ważnych dla Koła.

8.      W momencie użyczenia osoba odpowiedzialna za busa ma obowiązek spisania aktualnego stanu licznika.

9.      Płyny eksploatacyjne typu płyn do spryskiwaczy oraz ubytki oleju osoba biorąca pojazd w użyczenie ma uzupełniać na własny koszt.

Rekompensata za użyczenie

1.      Członek, kandydat i stażysta Koła Łowieckiego „TUR” w Sierpcu będzie zobowiązany do rekompensaty za zużycie pojazdu podczas użytkowania w wysokości 40 groszy za przejechany 1 kilometr.

2.      W przypadku użyczenia pojazdu na okres dłuższy niż jedna doba, za drugą i kolejne doby będzie zobowiązany do opłaty dodatkowej w wysokości 20 złotych za każdy dzień użytkowania.

3.      Rekompensata za użyczenie pojazdu ma być wpłacana Skarbnikowi Koła z przeznaczeniem na bieżącą obsługę i naprawy busa.

Postanowienia końcowe

1.      Sprawy sporne zgłaszane przez osobę odpowiedzialną za busa lub osobę biorącą pojazd w użyczenie będzie rozpatrywał Zarząd Koła.

 

 

Odwiedzin :

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska